پداگوژی : علم و هنر یاددهی – یادگیری از دوران باستان تا به امروز ( نظریه و کاربرد )

پداگوژی : علم و هنر یاددهی – یادگیری از دوران باستان تا به امروز ( نظریه و کاربرد )
Author:
Tag: پداگوژی
Length: 520
Publisher: سازمان مطالعه و تدوین (سمت)
Publication Year: 1394
ISBN: 9789645309655
کتاب حاضر برای دانشجویان رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به عنوان منبع اصلی درس «فلسفه تعلیم و تربیت» به ارزش 3 واحد ترجمه شده است. امیداست علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند
View Book Sample

Overview

چكيده :

چگونه نظریه‌ها و کاربردهای علم و هنر یاددهی-یادگیری (پداگوژی) در غرب تکوین یافته است؟ تأثیر و پیامدهای نظریه‌های یاددهی-یادگیری و کاربرد آنها بر شکل‌گیری جوانان، بزرگسالان و مدرسان چگونه بوده است؟ برای پاسخ به این پرسشها کتاب «پداگوژی: نظریه‌ها و کاربردها از دوران باستان تا به امروز» به دقت و با نگاهی روشنگرانه تاریخ تکوین پداگوژی سنتی در دوران باستان تا تولد مدرسه در قرون وسطی، و آموزش انسان‌گرا در عصر “تجدید حیات” را، از یک سو، و پداگوژی نوین در قرن بیستم میلادی تا عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات را، از سوی دیگر، بازنمایی می‌کند. این کتاب حاصل کار گروهی از صاحب‌نظران در علوم تربیتی و علوم اجتماعی در دانشگاههای کانادا، ایالات متحد امریکا و اروپا است که با همیاری درباره جریانهای عمده و افراد تأثیرگذار در تکوین علم و هنر یاددهی-یادگیری در طول تاریخ غرب پژوهش نموده‌اند. مطالعه این کتاب، کلیدهای لازم را برای تأمل، نقد و مطالبه چرایی و چگونگی تحقق اهداف یاددهی-یادگیری در نظامهای آموزشی، برنامه‌های درسی و به ویژه کیفیت حرفه معلمی، با زبان تخصصی مرجع، به دست می‌دهد.

فهرست :

پیشگفتار مترجم
معرفی ویراستاران
مقدمه ویراستاران
بخش نخست: تکوین اندیشه‌ها و کاربردهای علم و هنر یاددهی-یادگیری (پداگوژی) از دوران باستان تا قرن بیستم میلادی
فصل اول: یونان باستان و پی‌ریزی سنت آموزش غربی
فصل دوم: تولد مدرسه در قرون وسطا
فصل سوم: رنسانس و آموزش انسان‌گرا
فصل چهارم: قرن هفدهم و مسئله روش در تدریس یا تولد پداگوژی
فصل پنجم: ژان ژاک روسو: کپرنیک حوزه پداگوژی
بخش دوم: پداگوژی و پداگوگها در قرن بیستم
فصل ششم: از پداگوژی سنتی به پداگوژی نوین
فصل هفتم: ماریا مونتسوری: کودک و آموزش او
فصل هشتم: الکساندر س. نیل و پداگوژی آزادساز
فصل نهم: پداگوژی فرینه
فصل دهم: کارل راجرز و پداگوژی باز
فصل یازدهم: پداگوژی پائولو فریره یا آموزش به عنوان عمل سیاسی
فصل دوازدهم: جایگاه فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در پداگوژی
بخش سوم: روان‌شناسیهای علمی و پداگوژی
فصل سیزدهم: طرح خلق علم آموزش در قرن بیستم
فصل چهاردهم: رفتارگرایی و رویکرد علمی به تدریس
فصل پانزدهم: شناخت‌گرایی و الزامات آن در پداگوژی
فصل شانزدهم: ژان پیاژه و سازاگرایی در آموزش
فصل هفدهم: لِو ویگوتسکی و سازاگرایی اجتماعی در آموزش
نتیجه‌گیری: پداگوژی در قرن بیست‌و‌یکم
واژه‌نامه فرانسه-فارسی
واژه‌نامه فارسی- فرانسه
نمایه اعلام
نمایه موضوعی
واژه‌نامه
نمایه

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."