[کتاب پداگوژی]

کلرمون گوتیه و موریس تاردیف.  2005. پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری از دوران باستان تا به امروز – نظریه وکاربرد.

ترجمه دکتر فریده مشایخ (1392). تهران: انتشارات سمت.

پداگوژی : علم و هنر یاددهی - یادگیری از دوران باستان تا به امروز ( نظریه و کاربرد )

پداگوژی : علم و هنر یاددهی – یادگیری از دوران باستان تا به امروز – نظریه و کاربرد


عنوان کتاب: پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری از دوران باستان تا به امروز – نظریه وکاربرد
ناشر: سازمان سمت
نویسنده : کلرمون گوتیه , موریس تاردیف
مترجم : دکتر فریده مشایخ
تعداد صفحات نسخه چاپی : 503
شماره کتابشناسی ملی : 3448292
شابک : 9789645309655
سال نشر : 1393
کد گروه پژوهشی : 31
کد کتاب : 1751

بخش نخست: تکوین اندیشه‌ها و کاربردهای علم و هنر یاددهی-یادگیری (پداگوژی) از دوران باستان تا قرن بیستم میلادی

فصل اول: یونان باستان و پی‌ریزی سنت آموزش غربی (موریس تاردیف)

فصل دوم: تولد مدرسه در سده‌های میانه (کلرمون گوتیه)

فصل سوم: رنسانس و آموزش انسان‌گرا (دنی سیمار)

فصل چهارم: قرن هفدهم و مسئله روش تدریس یا تولد پداگوژی (کلرمون گوتیه)

فصل پنجم: ژان ژاک روسو؛ کپرنیک حوزه پداگوژی (استفان مارتینو)

بخش دوم: پداگوژی و پداگوگ‌ها در قرن بیستم

فصل ششم: از پداگوژی سنتی به پداگوژی نوین (کلرمون گوتیه)

فصل هفتم: ماریا مونتسوری؛ کودک و آموزش او (بونوآ دوبوک)

فصل هشتم: الکساندر س. نیل و پداگوژی آزادساز (کلرمون گوتیه)

فصل نهم: پداگوژی فرینه (مارک اوده)

فصل دهم: کارل راجرز و پداگوژی باز (دنی سیمار)

فصل یازدهم: پداگوژی پائولو فریره یا آموزش به عنوان عمل سیاسی (فرانسیسکو آ. لوئیولا و سسیلیا بورگز)

فصل دوازدهم: جایگاه فناوری های اطلاعات و ارتباطات در پداگوژی (تیری کارسنتی)

بخش سوم: روان‌شناسی‌های علمی و پداگوژی

فصل سیزدهم: طرح خلق علم آموزش در قرن بیستم (موریس تاردیف)

فصل چهاردهم: رفتارگرایی و رویکرد علمی به تدریس (ژان فرانسوا دزبین)

فصل پانزدهم: شناخت گرایی و الزامات آن در پداگوژی (استیو بیسونت و ماریو ریچارد)

فصل شانزدهم: ژان پیاژه و سازه‌گرایی آن در آموزش (ماری فرانسواز لوژاندر)

فصل هفدهم: لو ویگوتسکی و سازه‌گرایی اجتماعی در آموزش (ماری فرانسواز لوژاندر)

نتیجه‌گیری: پداگوژی در قرن بیست‌و‌یکم


خلاصه نشست معرفي و تحليل كتاب : پداگوژی، علم و هنر ياددهی – يادگيری from PEDAGOGY.IR